Inleiding
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Bellano. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Definities
1.Bellano: De handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CTM ASIA Investment b.v.,, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 60171901.
2.Website: de website van Bellano, te raadplegen via www.bellano.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Bellano en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Belllano en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden van Belano exclusief en integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Bellano zijn exclusief de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bellano slechts bindend, indien en voor zover deze door Bellano uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1. Alle op de Website en in andere van Bellano afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bellano kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bellano afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Bellano kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Bellano en het voldoen aan de daarbij door Bellano gestelde voorwaarden.
2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bellano onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bellano het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Bellano kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bellano op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5. Bellano heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
 
Uitvoering Overeenkomst
1. Zodra de bestelling door Bellano is ontvangen, stuurt Bellano de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Bellano is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4. Indien Bellano de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5. Bellano raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten het magazijn van Bellano hebben verlaten, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Bellano is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 
Herroepingsrecht
1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Bellano binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Bellano een raming van deze kosten.
Indien klant het product van de vervoerder beschadigd of met een gebrek heeft ontvangen, dan zullen de eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant en de kosten van klant voor de retourzending bij retour en ontvangst door Bellano in haar magazijn van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. De bewijslast van de beschadiging van het product tijdens het vervoer ligt bij de klant. De klant dient dan ook zo spoedig mogelijk na ontvangst van het product van de vervoerder te controleren op enige beschadiging of gebrek.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Bellano, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bellano kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Bellano bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Bellano
Damzigt 18
3454 PS De Meern
 6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bellano de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Bellano aanbiedt het product zelf af te halen, mag Bellano wachten met terugbetalen tot Bellano het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 Betaling
1.  Klant dient betalingen aan Bellano volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bellano is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.
Garantie en conformiteit
1. Bellano staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Bellano er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Bellano, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Bellano daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Bellano de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
5. Bij aankoop door klant van sierraden wordt door Bellano een garantiecertificaat bijgeleverd. Een garantieclaim wordt door Bellano slechts in behandeling genomen, indien gelijk met de claim (een kopie van) het garantiecertificaat en het aankoopbewijs met aankoopdatum aan Bellano wordt overgelegd.
De klant dient te controleren of het garantiecertificaat bij de levering aanwezig is. Mocht blijken, dat het garantiecertificaat per abuis niet zou zijn meegeleverd, dan dient klant dit terstond, dan wel uiterlijk binnen 5 werkdagen, aan Belllano schriftelijk te melden. Bellano zal het garantiecertificaat per direct na ontvangst van de melding aan klant toezenden.

Klachtenprocedure
1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Bellano, dan kan hij bij Bellano telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Bellano geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bellano binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3. Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Persoonsgegevens
1. Bellano verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
 
Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bellano gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Cadeaubonnen

Voorwaarden:
* Kan niet gebruikt worden in combinatie met kortingsactie’s.

* 1 Jaar geldig, vanaf de dag van aankoop. Hierna is deze niet meer te gebruiken.

* De unieke code is maar een keer te gebruiken, hierna vervalt de code.

* Cadeaubonnen van Bellano zijn alleen besteedbaar bij Bellano.

* Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code, deze wordt maar een keer verstrekt. Bewaar deze dan ook goed.

*Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

* U kunt de cadeaubon gebruiken door middel van producten in het winkelwagentje te plaatsen en bij en afreken gedeelte uw unieke code zoals vermeld op de bon te gebruiken.

* Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

* Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met een van de volgende betaalmethode: IDEAL of PayPal.

* Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

* Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

* Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
Heb je vragen en/of opmerkingen over het gebruik van cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten en neem contact met ons op.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Bellano
Damzigt 18
3454 PS De Meern
Tel: 030-2766042
E: info@bellano.nl
KvK: 60171901
BTW: NL8537.94.121.BO

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Bellano